Spájame sily s Technickou univerzitou vo Zvolene

Predstavitelia univerzity a výkonný riaditeľ VÝVOJ Martin si spoločne prešli systém a obsah vzdelávania v oblasti strojárstva. Cieľom je prispôsobiť ho tak, aby mohli byť študenti uplatniteľní priamo v našej spoločnosti.

VÝVOJ Martin, a.s. je progresívna spoločnosť s bohatou tradíciou výskumu a vývoja v oblasti strojárstva a hlavne obranného priemyslu. Koncentruje široké spektrum aktivít tohto priemyselného segmentu – zameriava sa na výrobu a servis vojenských kontajnerov, špecializovaných kontajnerov pre civilných zákazníkov,  mobilných a modulárnych veží riadenia letovej prevádzky, rádionavigačných systémov a leteckých prevádzkových služieb. Spoločnosť je členom skupiny MSM GROUP pôsobiacej v oblasti obranného a civilného priemyslu a jej prioritou je vždy dodávať  zákazníkom špičkové produkty na najvyššej možnej úrovni.

Výkonný riaditeľ našej spoločnosti VÝVOJ Martin, Ing. Pavel Jurečka, sa na pôde univerzity stretol s rektorom Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfom Kropilom, PhD. a s dekanom Fakulty techniky doc. Ing. Pavlom Beňom, PhD.

Predmetom spoločného stretnutia boli možnosti ďalšej vzájomnej spolupráce v oblasti strojárstva s dôrazom na systém a obsah vzdelávania študentov Fakulty techniky tak, aby boli uplatniteľní priamo v spolupracujúcej spoločnosti. Študenti budú mať napríklad možnosť realizovať činnosti súvisiace so spracovaním svojich záverečných prác v tejto spoločnosti, či priamo v nej absolvovať aj rôzne druhy praxí. To sa následne odrazí v progresívnych možnostiach uplatnenia sa na trhu práce. Partneri zdôraznili aj potrebu transferu technológií v danej oblasti, ktorý je založený na výsledkoch vedeckovýskumnej činnosti Fakulty techniky.

Na záver stretnutia rektor Rudolf Kropil uviedol: „Zhodli sme sa na tom, že spoločnosť VÝVOJ Martin, a.s. je pre Technickú univerzitu vo Zvolene jedným z kľúčových partnerov. Verím, že naša vzájomná spolupráca bude prospešná nielen pre naše organizácie, ale predovšetkým pre našich študentov v tejto oblasti. Spoliehame sa, že práve oni budú budúcimi nositeľmi nových myšlienok a ich priamymi realizátormi v praxi“.