Etická linka

Etická linka spoločnosti MSM GROUP s.r.o., predstavuje účinný nástroj a dôveryhodný spôsob, ktorý slúži pre oznamovateľov na podávanie oznámení o protispoločenskej činnosti. 

Postup podania a preverovania oznámenia  je definovaný vo vydanej organizačnej smernici a  v súlade so Zákonom č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Etická linka nie je určená na nahlasovanie mimoriadnych udalostí (havárie, požiare a pod. spadajúcich do kompetencie polície, hasičov a záchrannej služby), k riešeniu problémov v rámci bežného chodu organizácie.

MSM GROUP zriadila pre zamestnancov spoločností skupiny, ale aj pre tretie osoby, ktoré by sa stali svedkami porušenia vyššie uvedených pravidiel, nasledovné možnosti na podanie podnetu:

 

CSG kanál

MSM kanál

  • elektronickou poštou denne cez kontaktný formulár 
  • písomne na adresu spoločnosti: MSM Services, s.r.o., v uzatvorenej obálke s označením „Neotvárať, podnet pre MOO“. Nad adresu spoločnosti uviesť meno Manažéra ochrany a obrany MSM Services, s.r.o. (Compliance)
  • ústne: Manažérovi ochrany a obrany MSM Services, s.r.o. (Compliance) do záznamu
  • na email: etika@msm.sk
  • do schránky s označením „Podnety“, ktorá je umiestnená vo vestibule spoločnosti MSM Services, s.r.o., budova 100

 

Na účely vedenia evidencie oznámení je zamestnávateľ oprávnený spracúvať osobné údaje uvedené v oznámení v rozsahu: meno, priezvisko a adresa pobytu oznamovateľa.