Na stiahnutie

Ekologicky prijateľné energetické materiály spĺňajúce požiadavky REACH

 

 

Informovanie širokej verejnosti 

Všeobecno-technické podmienky upravujúce kritéria vstupu a pohybu osôb                  a motorových vozidiel v areáli ZVS holding, a.s.

ZVS holding, a .s. - Všeobecno- technické podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre predaj

Všeobecné obchodné podmienky pre ​nákup

Prevencia závažných priemyselných havárií

Povinnosťou každého prevádzkovateľa podniku zaradeného podľa zákona č. 128/2015 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií  je informovať verejnosť, ktorá môže byť dotknutá prípadnou závažnou priemyselnou haváriou (ZPH).

Lokálna distribučná sieť ZVS holding, a.s.

Prevádzkový priadok LDS - plyn

Rozhodnutie č. 0076/2023/P – maximálna cena za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu

 

Dodávka plynu

Rozhodnutie č. 0077/2023/P – maximálne ceny za dodávku plynu pre zraniteľných odberateľov

 

Štandardy kvality

Plyn distribúcia r. 2022

Plyn dodávka r. 2022

Miestna distribučná sústava ZVS Holding a. s.

Vzorový prevádzkový poriadok – elektrina pod odkazom

Oznámenie o prevzatí vzorového prevádzkového poriadku odpoveď_ZVS Holding

Cenník 2023 ZVSH elektrina

Rozhodnutie_Č.0024_2023E_komodita MP ZVS Holding

Rozhodnutie 0052_2023_E_PR distribucia

Výhody a riziká spojené s uzatvorením zmluvy o dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke elektriny s dynamickou cenou elektriny

Obchodné podmienky dodávky elektriny pri poskytovaní univerzálnej služby pre malé podniky spoločnosti ZVS holding, a. s.

Link na plné znenie dokumentu

Evidencia štandardov kvality za oblasť Elektrina

Link na plné znenie dokumentu

Prepravné poriadky

Prepravný poriadok cestná nákladná doprava ZVS IMPEX, a.s.

Prepravný poriadok cestná osobná doprava ZVS holding, a.s.

Prepravný poriadok cestná nákladná doprava ZVS holding, a.s.

Prepravný poriadok cestná nákladná doprava VOP Nováky, a.s.

Certifikácia

Spoločnosť MSM holding, s.r.o. je certifikovaná podľa normy ISO 9001.

Spoločnosť MSM EXPORT, s.r.o. je certifikovaná podľa normy ISO 9001.

Spoločnosť MSM Martin, s.r.o. je certifikovaná podľa noriem ISO 9001, ISO 45001.

Spoločnosť MSM Nováky, a.s. je certifikovaná podľa noriem ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 a AQAP 2110.

Spoločnosť MSM Land Systems, s.r.o. je certifikovaná podľa noriem ISO 9001, ISO 14001 a AQAP 2110.

Spoločnosť MSM Land Systems, s.r.o. je certifikovaná pre nákup, montáž, obchodovanie a zváranie s certifikačnou úrovňou CL1 podľa EN 15085-2.

 

 

Spoločnosť MSM Banská Bystrica, a.s. je certifikovaná podľa noriem ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 a AQAP 2110. 

 

Spoločnosť ZVS holding, a.s. v Dubnici nad Váhom má certifikovaný integrovaný manažérsky systém v zmysle ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001.  Realizovaný systém manažérstva kvality je rozšírený i na požiadavky týkajúce sa špeciálnej výroby podľa normy SOŠ AQAP 2110.

Spoločnosť ZVS IMPEX, a.s. v Dubnici nad Váhom má certifikovaný integrovaný manažérsky systém v zmysle ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001.  Realizovaný systém manažérstva kvality je rozšírený i na požiadavky týkajúce sa špeciálnej výroby podľa normy SOŠ AQAP 2110.

Spoločnosť Vývoj Martin, a.s. v Martine má certifikovaný manažérsky integrovaný systém v zmysle ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001. Realizovaný systém manažérstva kvality je rozšírený i na požiadavky týkajúce sa špeciálnej výroby podľa normy SOŠ AQAP 2110.

Spoločnosť SBS ZVS, s.r.o. v Dubnici nad Váhom má certifikovaný manažérsky systém v zmysle ISO 9001.