Výzva

Výzva na predloženie ponuky:"Zníženie energetickej náročnosti priemyselnej budovy spoločnosti ZVS IMPEX, akciová spoločnosť - strecha, svetlíky, bleskozvod"

Detaily výzvy

Vysvetlenie zo dňa 23.05.2019

Vysvetlenie zo dňa 28.05.2019

Zápisnica zo dňa 3.06.2019


Dátum zverejnenia: 10.05.2019
Lehota na predkladanie ponúk: 29.05.2019 do 10,00 hod.

 

Výzva na predloženie ponuky:"Vybavenie a softvér v rámci ekologicky prijateľných energetických materiálov spĺňajúcich požiadavky REACH (3)"

Detaily výzvy

Príloha 1 - opis predmetu zákazky časť 1

Príloha 1 - opis predmetu zákazky časť 2

Príloha 1 - opis predmetu zákazky časť 3

Príloha 1 - opis predmetu zákazky časť 4

Príloha 2 - vyhlásenie uchádzača

Príloha 3 - obchodné podmienky KZ

Záznam z prieskumu trhu

 

Dátum zverejnenia: 1.6.2022
Lehota na predkladanie ponúk: 14.6.2022 do 16,00 hod.

 

 

Výzva na predloženie ponuky: „Automatizácia a robotizácia k zariadeniu CRU 400“

Detaily výzvy

Príloha 1 - Návrh uchádzača na plnenie kritérií

Príloha 2 - Špecifikácia predmetu zákazky

Príloha 3 - Čestné vyhlásenie

Príloha 4 - Čestné vyhlásenie o subdodávateľoch

Príloha 5 - Banková záruka vzor

Príloha 6 - Banková záruka vzor

 

Dátum zverejnenia: 21.12.2022

Lehota na predkladanie ponúk: 29.12.2022 do 24:00 hod.

 

Výzva na predloženie ponuky: „Nákup obrábacích strojov vrátane robotizovaného pracoviska“

Detaily výzvy

Príloha 1 - Návrh uchádzača na plnenie kritérií

Príloha 2 - Špecifikácia predmetu zákazky

Príloha 3 - Čestné vyhlásenie

Príloha 4 - Čestné vyhlásenie o subdodávateľoch

Príloha 5 - Banková záruka vzor

Príloha 6 - Banková záruka vzor

 

Dátum zverejnenia: 16.12.2022

Lehota na predkladanie ponúk: 23.12.2022 do 24:00 hod.